Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με άλλα λόγια οι κανόνες, για την μίσθωση με συνδρομή σε αγαθά ή τη χρήση των υπηρεσιών των Παρόχων / Συνεργατών της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.bflex.io (εφ' εξής " Ιστοσελίδα " ή "Ιστότοπος") από την εταιρεία FlexThis IKE (εφ' εξής " Εταιρεία " ή "FlexThis ") με ΑΦΜ 802391110. Ο Πάροχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των υπηρεσιών και των προιόντων του και αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα  και η FlexThis δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, Ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς μίσθωση με συνδρομή  και δε φέρει καμία ευθύνη

Αντικείμενο  

Η παρούσα έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση από τον Πάροχο στο πελάτη/μισθωτή - ως μοναδικό οδηγό -, συγκεκριμένου οχήματος (αυτοκινήτου, μοτοποδηλάτου, ηλεκτρικού ποδηλάτου , ποδηλάτου εφεξής " όχημα") που ανήκει στον Πάροχο μετά των εξαρτημάτων και παντός εξοπλισμού του, εργαλείων, κλειδιών, πινακίδων κυκλοφορίας αυτού και όλων των σχετικών εγγράφων), αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που μισθωτές του οχήματος είναι περισσότεροι από έναν, αναλαμβάνουν όλοι αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, έκαστος εξ αυτών, το σύνολο των υποχρεώσεων προς τον πάροχο.

Επιπλέον της μίσθωσης με τη συνδρομή η εταιρεία παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα της ευελιξίας όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω. 

Η συμφωνούμενη συνδρομή αρχίζει από την στην παραγγελία αναφερόμενη ημερομηνία και διαρκεί για τόσες πλήρεις ημέρες όσες αναφέρονται σε αυτήν. Κατά τη λήξη της εν λόγω διάρκειας, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το όχημα στον Πάροχο στη συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύθυνση που αναγράφονται στην παραγγελία. Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνηθείσας χρήσης από τον μισθωτή, ο τελευταίος οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο δύο μισθώματα ως αποζημίωση.  

Σε περίπτωση συνδρομής αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας  ο μισθωτής - οδηγός θα πρέπει να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας είκοσι τριών (23) ετών και ανώτερο όριο ηλικίας εβδομήντα πέντε (75) ετών, καθώς και να κατέχει το δίπλωμα/άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί 2 χρόνια. 

Κατά την παραλαβή του οχήματος ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στον Πάροχο πρωτότυπα την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, καθώς και το ΑΦΜ του στην Ελλάδα (αν διαθέτει). Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει το δίπλωμα οδήγησής του αν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοσοσυκλέτα . Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ και εκτός συνθήκης Βιέννης απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος τους. Ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου μπορεί να σημειωθεί και να διατηρηθεί από τον Πάροχο  μέχρι να ακυρωθεί η συνδρομή και να επιστραφεί το ποδήλατο ή το σκούτερ στον Πάροχο.

Ευελιξία

Ο Πάροχος στοχεύει στο να παρέχει ευελιξία του οχήματος εντός 24 ωρών από την επικοινωνία του πελάτη με τον Πάροχο μέσω τηλεφώνου, μέσω e-mail ή WhatsApp. Η ευελιξία πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού με τον Πελάτη. Αν το ραντεβού λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, ο  Πάροχος στοχεύει στην ευελιξία της συνδρομής εντός 48 ωρών.

Εάν αυτός ο σκοπούμενος χρόνος δεν επιτευχθεί, ο μισθωτής δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή πληρωμή.

Η ευελιξία θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ελαττώματος, απώλειας ή κλοπής του οχήματος  και μόνο εντός των ορίων της πόλης όπου είναι ενεργός ο Πάροχος

Εάν ο μισθωτής ζητήσει άδικα μια ευελιξία ("Αδικαιολόγητη κλήση"), ο Πάροχος θα δικαιούται να χρεώσει το μισθωτή 15 ευρώ σε χρεώσεις κλήσης. Εάν ο μισθωτής δεν εμφανιστεί σεραντεβού που έγινε για ευελιξία, αυτό θα θεωρηθεί επίσης ως Αδικαιολόγητη κλήση , εκτός από την περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος ή έχει προηγουμένως ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον Πάροχο.

Όταν ο Πάροχος ανταλλάσσει ένα όχημα, ο Μισθωτής θα παραδώσει το όχημα  που κατέχει ήδη στον Πάροχο συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου κλειδιού.

Η ευελιξία περιλαμβάνει

 • δωρεάν επισκευή ελαττωμάτων στο όχημα που προκαλούνται από φθορά και κανονική χρήση του οχήματος. Παραδείγματα τέτοιων ελαττωμάτων περιλαμβάνουν ένα σκασμένο λάστιχο, μια σπασμένη αλυσίδα ή προστατευτικό αλυσίδας, μια σκισμένη σέλα και σπασμένος φωτισμός.
 • άν είναι απαραίτητο, δωρεάν ανταλλαγή του οχήματος εντός των ορίων της πόλης όπου λειτουργεί ο Πάροχος .

ο Πάροχος διαθέτει πάντα ένα εφεδρικό κλειδί για το όχημα. Εάν ο μισθωτής χάσει ή καταστρέψει το κλειδί, μπορεί να ζητήσει νέο κλειδί από τον Πάροχο. Το σχετικό κόστος ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά κλειδί.

Δεν επιτρέπεται ο μισθωτής να έχει αντίγραφα από το κλειδί ή να έχει περισσότερα από ένα κλειδιά στην κατοχή του και για τον κίνδυνο κλοπής. Κλειδί που είχε προηγουμένως αναφερθεί ως απολεσθέν και ανακτηθεί πρέπει να επιστραφεί αμέσως στον η Πάροχο.

 1. Το όχημα μπορεί να περιέχει διαφημίσεις. Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον Πάροχο εάν η διαφήμιση έχει υποστεί ζημιά ή εάν μια διαφήμιση εξαφανιστεί εντελώς από το όχημα.

 

Συνθήκες
Ο Μισθωτής κάνει την συνήθη χρήση του οχήματος και επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή

Το όχημα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τον μισθωτή.

Σε περίπτωση κράτησης του οχήματος για σκοπούς παράδοσης ή ενοικίασης, χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ του Μισθωτή, τότε το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα, γεγονός που πρέπει να δηλωθεί

Εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις υπερβολικής χρήσης, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον μισθωτή.

Το όχημα θα παραμείνει για όλο το χρονικό διάστημα ιδιοκτησία του Παρόχου. Ο μισθωτής δεν θα έχει το δικαίωμα να συστήσει ή να παραχωρήσει οποιοδήποτε προνόμιο  ή άλλο δικαίωμα σε σχέση με το όχημα προς όφελος τρίτου μέρους.

Ο μισθωτής θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση αλλαγών στα δεδομένα που είναι γνωστά στον Πάροχο, όπως μια νέα διεύθυνση, εγκαίρως.

Ο μισθωτής δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στο όχημα που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκληθούν φθορές σε αυτό.

Ο ενοικιαστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μπορεί να συνάπτει νομικά δεσμευτικές δικαιοπραξίες για να μπορεί να εγγραφεί στον Πάροχο. Οι ανήλικοι μπορούν να εγγραφούν υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.

Περιοχή Υπηρεσιών: Ο Πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες μονάχα στην Αθήνα. Επιτρέπεται στον ενοικιαστή να πάρει το όχημα εκτός Αθηνών, όμως στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες που ο Πάροχος παρέχει, όπως παράδοση, συντήρηση και παραλαβή δεν περιλαμβάνονται στη συνδρομή. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής ή σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης που τυχόν συμβεί, ο Ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να φέρει το όχημα στην Αθήνα.

 

Όροι Συνδρομής και Ακύρωσης

Η συνδρομή θα διαρκεί για την περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας έως ενός μήνα. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η Συνδρομή θα παρατείνεται κάθε φορά αυτόματα για περίοδο ίση με την αρχική Συνδρομή.

Ο μισθωτής θα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή να επανενεργοποιήσει τη Συνδρομή είτε μέσω του λογαριασμού του, είτε με αποστολή email στον πάροχο πριν επιστρέψει το προιόν ή την υπηρεσία.

Περίοδος ακύρωσης της συνδρομής είναι ένας μήνας. Από την ημέρα παραλαβής της γραπτής ακύρωσης της Συνδρομής από τον μισθωτή από τον Πάροχο μέσω e-mail, η Συνδρομή θα συνεχιστεί για έναν ακόμη μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι η Συνδρομή λήγει ένα μήνα μετά την ημέρα κατά την οποία ο Πάροχος έλαβε ακύρωση (η "Ημερομηνία λήξης")

Μετά την ακύρωση της συνδρομής, ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όχημα και θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα έξοδα της συνδρομής έως την Ημερομηνία Λήξης

Ο μισθωτής πρέπει να παραδώσει το όχημα και, κατά περίπτωση, το κλειδί στον Πάροχο την Ημερομηνία Λήξης το αργότερο.

Εάν ο μισθωτής παραδώσει το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο πριν από την ημερομηνία λήξης, αυτό θα τερματίσει όλα τα δικαιώματα του μισθωτή βάσει της συνδρομής, και ο μισθωτής διατηρεί την υποχρέωση να πληρώσει το πλήρες κόστος συνδρομής μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Πριν από την παράδοση του οχήματος στον Πάροχο, ο μισθωτής μπορεί να ανακαλέσει την ακύρωση ανά πάσα στιγμή και να ενεργοποιήσει εκ νέου τη συνδρομή στέλνοντας ένα e-mail στον Πάροχο

Εάν το όχημα δεν έχει μεταφερθεί στον Πάροχο από τον μισθωτή το αργότερο στην Ημερομηνία Λήξης ή στην ημερομηνία επιστροφής του, ο μισθωτής θα οφείλει πρόστιμο 15 ευρώ για κάθε ημέρα έως ότου το όχημα επιστραφεί στον Πάροχο.

Εάν το όχημα δεν έχει παραδοθεί στον Πάροχο εντός επτά ημερών από την Ημερομηνία Λήξης και η Συνδρομή δεν έχει ενεργοποιηθεί ξανά, ο Πάροχος , θα αναφέρει κλοπή/ υπεξαίρεση από τον μισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής θα είναι επίσης υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Πάροχο για την απώλεια που υπέστη.

Ο ενοικιαστής γνωρίζει ότι το όχημα μπορεί να ανήκει σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εάν το όχημα ανήκει σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο ενοικιαστής θα υποχρεωθεί, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε να παραδώσει το όχημα στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (υπόκειται σε αποζημίωση για το υπόλοιπο της περιόδου ενοικίασης) είτε να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης το μελλοντικό ενοίκιο, Όπως μπορεί να επιλέξει η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

 Πληρωμές

Όταν πραγματοποιείται μια συνδρομή, ο Μισθωτής θα είναι επίσης υποχρεωμένος να δώσει εντολή άμεσης χρέωσης για να χρεώνεται το μηνιαίο κόστος συνδρομής και άλλα οφειλόμενα έξοδα στον δηλωμένο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Για οποιαδήποτε  πάνω από 30 ημέρες καθυστέρηση πληρωμής συνδρομής , θα χρεώνεται ποινή 15 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης.

Σε περίπτωση επιπρόσθετων ποσών που χρεώνονται, όπως η υπέρβαση και οι επιπλέον χρεώσεις, ο πάροχος θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει πρώτα την πληρωμή της πριν από την παροχή νέου ποδηλάτου ή μοτοποδηλάτου στον μισθωτή.

Εάν ο μισθωτής  υποδείξει ότι οι πρόσθετες πληρωμές (υπερβάσεις - προσαυξήσεις) θα πληρωθούν και αυτό δε συμβεί, ο πελάτης θα πληρώσει το πρόστιμο των 15 ευρώ/ημέρα μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης του οφειλόμενου υπολοίπου.

Εάν τα έξοδα συνδρομής ή άλλα έξοδα δεν μπορούν να χρεωθούν ή λανθασμένα αντιλογιστούν, ο μισθωτής είναι υπερήμερος βάσει της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής θα λάβει μια απαίτηση να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό εντός δεκατεσσάρων ημερών. Ο Πάροχος μπορεί να προσλάβει μια υπηρεσία είσπραξης εάν το οφειλόμενο ποσό δεν έχει πληρωθεί εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών. Όλα τα πρόσθετα διοικητικά έξοδα και τα εξωδικαστικά και δικαστικά έξοδα είσπραξης θα καταβάλλονται από τον μισθωτή.

 

 Ευθύνη

Εάν ο μισθωτής  θέσει σε χρήση ένα όχημα, αυτό θα ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι λειτουργεί σωστά και δεν παρουσιάζει ελαττώματα

Εάν ο μισθωτής αμφιβάλλει για την ασφάλεια του οχήματος, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον πάροχο .

Ο μισθωτής χρησιμοποιεί το όχημα με τη δική τους ευθύνη.

Ο Πάροχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που υπέστη ο μισθωτής ως αποτέλεσμα της χρήσης του οχήματος, εκτός από την περίπτωση υπαίτιας συμπεριφοράς ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του Παρόχου.

Ο μισθωτής  θα είναι υπεύθυνος για την γνωστοποίηση τυχόν ελαττωμάτων και / ή ζημιών στο όχημα  εγκαίρως.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιμοποιήσει το  όχημα, δεν ακολουθούν τους κανόνες ή παραβιάζουν τους νόμους, ο Πελάτης θα φέρει την πλήρη ποινική ευθύνη και υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε προστίμου

 

  τροποποιήσεις

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το κόστος μιας Συνδρομής. Οι αλλαγές θα κοινοποιηθούν στον μισθωτή μέσω e-mail τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος

Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο ...................... και μέσω e-mail στον Μισθωτή

Ο Πάροχος  θα έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μεταφέρει τις αξιώσεις της έναντι του Μισθωτή, οποιασδήποτε φύσης, σε τρίτους και αφού ενημερωθεί για αυτό ο μισθωτής.

Ο μισθωτής μπορεί να μετατρέψει τη Συνδρομή σε μια πιο ακριβή Συνδρομή χωρίς χρέωση, αλλά φέρει την υποχρέωση να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ της προηγούμενης και της πιο ακριβής Συνδρομής,  οπότε ο Πάροχος  Θα κλείσειραντεβού και θα κανονίσει την ανταλλαγή του οχήματος με ένα όχημα σύμφωνο με τη νέα Συνδρομή.

 

 Παράβαση πλήρων υποχρεώσεων

Ο Πάροχος θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συνδρομή με άμεσο αποτέλεσμα, είτε εν όλω ή εν μέρει, ή να ακυρώσει τη Συνδρομή μέσω γραπτής ειδοποίησης στον Μισθωτή εάν:

 • ο Μισθωτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συνδρομής.,
 • ο Μισθωτής υποβάλλει αίτηση για προσωρινή ή οριστική αναστολή πληρωμών ή του επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αναστολή πληρωμών
 • υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης ή εκκαθάρισης για τον Μισθωτή ή εάν τεθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση,
 • Ο Μισθωτής τίθεται υπό κηδεμονία ή του επιτρέπεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χρεών για φυσικά πρόσωπα (π.χ. Ν. 3869/2010),
 • Ο Μισθωτής, κατά τη γνώμη του Παρόχου, κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας που προσφέρει ο πάροχος .
 • ο μισθωτής παρέχει σκόπιμα λανθασμένες πληροφορίες στον πάροχο
 • ο Μισθωτής δεν θεωρείται πλέον ικανός να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνδρομή.

Ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τη Συνδρομή εάν ο Πάροχος έχει επανειλημμένα ή / και σοβαρά αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που περιγράφονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της μίσθωσης που έχουν ως εξής

Τρόπος - Χρόνος - Κόστος Αποστολής

Μετά την υποβολή και την επεξεργασία της παραγγελίας, το προιόν αποστέλλεται στον Χρήστη με μέριμνα του Παρόχου. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο Χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας και εντός του χρονικού διαστήματος που του γνωστοποιείται. Το σχετικό φορολογικό παραστατικό για κάθε παραγγελία, είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον Χρήστη.

Το ημερήσιο μίσθωμα του οχήματος για όλες τις ημέρες που συμφωνείται ως εύλογο, δίκαιο και ανταποκρινόμενο πλήρως στη μισθωτική αξία του αυτοκινήτου ανέρχεται στο ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία.

Το ημερήσιο μίσθωμα καλύπτει μόνο εκείνες τις υπηρεσίες που αναφέρονται περιοριστικά στην παραγγελία.

Παρέχεται επιπλέον 24ωρη οδική βοήθεια, συμφώνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας του Παρόχου και της εταιρείας οδικής βοήθειας . Η δυνατότητα αντικατάστασης του αυτοκινήτου εντός 24ώρου με άλλο διαθέσιμο, ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος έως ότου αυτό επισκευαστεί, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου και σε συνάρτηση πάντα με την ευθύνη του μισθωτή για τη βλάβη ή το ατύχημα. Στο ημερήσιο μίσθωμα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και τη σχετική παραγγελία, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το μισθωτή και σχετίζονται με την χρήση του οχήματος, όπως ενδεικτικά: έξοδα καυσίμων, αντικατάσταση ελαστικών λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου, ζημιές σε καθρέπτες και απώλεια κλειδιού, τυχόν πρόστιμα και συναφή έξοδα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από κάθε πάροχο, παρακαλούμε ελέγξτε τη σελίδα του προϊόντος.

 

Κατοχή οχήματος: Το όχημα ανήκει πριν και καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης στον Πάροχο. Η παραγγελία αφορά μισθωτική σύμβαση, ο δε μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει, ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στην παραγγελία. Απαγορεύεται στο μισθωτή να διαθέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει τη χρήση και να συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του οχήματος υπέρ αυτού ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο μισθωτής δεν είναι, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του παρόχου.

 

Όροι χρήσης: Μόνο ο μισθωτής επιτρέπεται να οδηγεί το όχημα αποκλειστικά εντός του πλαισίου των συμφωνούμενων διατάξεων της παραγγελίας και του νόμου. Σε περίπτωση απόκρυψης επιπλέον οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Εάν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει ο ή οι οδηγοί που θα το χρησιμοποιούν να είναι καθορισμένοι από το νομικό πρόσωπο και να γνωστοποιούνται στον Πάροχο, για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να παραδοθούν τα διπλώματα οδήγησης τους, όπου απαιτείται . Σε περίπτωση που εντοπιστεί πως μεταφέρονται με το όχημα περισσότερα άτομα από όσα έχουν συμφωνηθεί, το όχημα θα αφαιρείται από το μισθωτή και θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Το όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ενδεικτικά για: α) οδήγηση από οποιοδήποτε τρίτο μη αναφερόμενο στην παραγγελία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση - έγκριση του παρόχου, β) τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι τιμήςματος, γ) την υπεκμίσθωση σε τρίτους, δ) τη ρυμούλκηση άλλων αυτοκινήτων, οχημάτων, τρέιλερς κ.α., ε) τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, χημικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων, καθώς και οποιωνδήποτε ουσιών απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ή υλικών που με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή/και τρίτων, στ) τη μετάβαση - μετακίνηση εκτός Ελλάδος, ζ) για οδήγηση, εάν ο οδηγός βρίσκεται σε κόπωση ή είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας ικανής να επηρεάσει, έστω και κατ' ελάχιστον, την ικανότητά του να οδηγεί, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η) την οδήγηση, κατά παράβαση οποιωνδήποτε κανόνων κυκλοφορίας, τελωνειακών ή άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, θ) τη συμμετοχή σε αγώνες οποιουδήποτε είδους (πχ ταχύτητας, εκτός δρόμου κλπ), και ι) τη χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου διάπραξης αξιόποινης ή παράνομης πράξης, κ.α.. Ειδικά η μεταφορά του οχήματος με πλοίο, τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο, είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης από τον Πάροχο, ενώ τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε αυτό κατά τη μεταφορά του δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια, Αλλά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή, ασχέτως υπαιτιότητας αυτού, και υπό τον όρο τυχόν εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στην παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του οχήματος, να ακολουθεί τις οδηγίες για το πως λειτουργεί το όχημα, οι οποίες του δίδονται από τον Πάροχο κατά την παράδοση, να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, την κατάσταση των ελαστικών και των τροχών, φθορά καθρεπτών, των εσωτερικών μερών του οχήματος κλπ, να λαμβάνει κάθε εύλογο και αναγκαίο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του, καθώς και να κλειδώνει και φυλάσσει αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του από οποιαδήποτε αιτία. Απαγορεύεται δε στο μισθωτή να κάνει οποιαδήποτε επισκευή και επέμβαση στο όχημα για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του παρόχου.

 Εγγύηση: Ο μισθωτής πιθανόν να οφείλει κατά την παραγγελία να καταβάλει εγγύηση, αναλόγως των όρων του παρόχου. Η εγγύηση αυτή εισπράττεται από την FlexThis και παραμένει στα χέρια της μέχρι να  επιστραφεί το όχημα. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ πελάτης έχει τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους συναλλαγών, και επιστρέψει το όχημα στην κατάσταση που το παρέλαβε, επιστρέφεται σε αυτόν το πλήρες ποσό της εγγύησης άτοκο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  ο χρήστης/ πελάτης δεν έχει τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους συναλλαγών ή δεν επιστρέψει το όχημα  ή επιστρέψει το όχημα κατεστραμμένο ή ελλαττωματικό , τότε από το ποσό της εγγύησης παρακρατείται το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση του οχήματος και αποδίδεται στον πάροχο και το τυχόν υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στον χρήστη / πελάτη. Σε περίπτωση που η αξία της ζημίας / βλάβης υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης ο πελάτης θα οφείλει να πληρώσει το επιπλέον ποσό εντός της ημέρας από την όχλησή του.  Η εκκαθάριση και επιστροφή της εγγύησης γίνεται εντός 48 ωρών από την επιστροφή το οχήματος και η καταβολή στο λογαριασμό του πελάτη ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών αναλόγως των διαδικασιών της τράπεζας του πελάτη,   εκτός αν υπάρχει έγγραφη απαίτηση του παρόχου για απόδοση της εγγύησης σε αυτόν.

Ο πάροχος φέρει το βάρος  να αποδείξει ότι του παραδόθηκε το όχημα  με βλάβες ή ζημίες. Ο πάροχος οφείλει να φωτογραφίζει το όχημα κατά την παράδοσή του,  για να αποδεικνύεται η κατάστασή του. Εάν ο πάροχος διαπιστώσει φθορές ή βλάβες κατά την επιστροφή του οχήματος, τότε οφείλει να λαμβάνει φωτογραφίες αυτών και ανάλογα με τις βλάβες ή ζημίες θα παρακρατείται μέρος ή το σύνολο της εγγύησης και θα αποδίδεται στον πάροχο. Εάν δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό ή αυτό είναι μη ευκρινές τούτο είναι υπέρ του πελάτη και επιστρέφεται σε αυτόν το ποσό της εγγύησης .  Σε περίπτωση  που το όχημα απωλεσθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, τότε αρκεί η προσκόμιση της δήλωσης στην αστυνομία για να παρακρατηθεί το ποσό της εγγύησης υπέρ του παρόχου.

Παράδοση & επιστροφή οχήματος: Το όχημα παραδίδεται στον πελάτη  σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα που να καθιστά αυτό μη κατάλληλο για τη χρήση που επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το όχημα, να πραγματοποιήσει δοκιμαστική οδήγηση και αφού το βρεί της απόλυτης αρεσκείας του το παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα. Ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει στον Πάροχο το όχημα με τα τυχόν απαραίτητα έγγραφα (όπως πχ άδεια κυκλοφορίας) και όλα τα σχετικά έγγραφα, στην κατάσταση που το παρέλαβε και με την ίδια ποσότητα καύσιμων (αν χρησιμοποιεί)  με εκείνη που είχε το όχημα όταν παραδόθηκε από τον πάροχο στον πελάτη και στον ακριβή τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην παραγγελία. Εάν υπάρχει διαφορά στην ποσότητα καυσίμου βάσει του σχετικού δείκτη στο ταμπλό του οχήματος κατά την παράδοση αυτού σε σχέση με την ποσότητα που είχε κατά την παραλαβή του, επιβαρύνεται ο πελάτης και καταβάλει το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, κατά τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος στον Πάροχο. Ουδεμία επιστροφή ποσού γίνεται εάν κατά την παράδοση του οχήματος η ποσότητα καυσίμου είναι περισσότερη από εκείνη που είχε το όχημα κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης παράδοσης του οχήματος στον πάροχο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον πελάτη, παρέχει το δικαίωμα στον πάροχο να επιδιώξει, άνευ ετέρου, να το ανακτήσει μέσω των νόμιμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, δυνάμενου του οχήματος  να θεωρείται ως κλαπέν ή υπεξαιρεθέν, και ως ανασφάλιστο. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το πρόσθετο ημερήσιο μίσθωμα που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελάχιστη χρέωση μίσθωσης αντιστοιχεί σε 24 ώρες (1 ημέρα). Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή ο πάροχος   δικαιούται να αξιώσει κάθε ζημιά που υφίσταται λόγω απώλειας εκμετάλλευσης του οχήματος  και, πιθανώς, συνεπακόλουθης γενικότερης δυσλειτουργίας στην ομαλή - προγραμματισμένη εκμίσθωση οχημάτων του παρόχου . 

Παραβάσεις & πρόστιμα: Σε περίπτωση επιβολής προστίμου (πχ λόγω παράνομης στάθμευσης, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη ή πινακίδας, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κλπ) και/ή οποιασδήποτε διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές τέλεσης διοικητικής παράβασης από τον πελάτη, αυτός υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στον πάροχο κατά την παράδοση του οχήματος, και σε κάθε περίπτωση, εντός 24 ωρών από το χρόνο διαπίστωσης από τις αρχές του παραπτώματος - παράβασης ή/και από την επιβολή του προστίμου ή/και κάθε άλλου είδους κύρωσης, υποχρεούμενος να παράσχει όλες τις σχετικές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να συνεργαστεί με κάθε τρόπο με τον πάροχο σε οτιδήποτε απαιτείται για την απαλλαγή του υπόχρεου ή του παρόχου. Σε κάθε παράλειψη του πελάτη να προβεί εγκαίρως στις εν λόγω ενέργειες, κατά τα ανωτέρω, αυτός ευθύνεται επιπροσθέτως και για την οικονομική αποκατάσταση του παρόχου για κάθε τυχόν επιπλέον θετική και αποθετική ζημία, καθώς και για πάσης φύσεως πρόσθετη επιβάρυνση που θα υποστεί ο πάροχος εξαιτίας του πελάτη μισθωτή ή ένεκα της παράλειψης αυτής. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος χρεωθεί για λογαριασμό του πελάτη το σύνολο ή μέρος των παραπάνω δαπανών, τότε ο πάροχος θα τιμολογήσει με τα παραπάνω ποσά τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει τον πάροχο την ίδια ημέρα με την ημέρα που ο τελευταίος  τα χρεώθηκε.

Καταγγελία σύμβασης: Σε περίπτωση που η οδήγηση του οχήματος  από τον μισθωτή είναι επικίνδυνη, παράνομη ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση του οχήματος σε οποιαδήποτε στιγμή. Διά και με την καταγγελία της μίσθωσης επέρχεται αυτοδικαίως λύση της μίσθωσης του οχήματος.

Ατυχήματα: Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται αυτομάτως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

να ειδοποιήσει την αστυνομία,

να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου τυχόν εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά,

να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων,

να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τους εκπροσώπους του παρόχου ,

να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και στοιχείο (πχ λήψη φωτογραφιών κλπ.) και να τα αποστείλει πάραυτα στον πάροχο ,

Να συμπληρώσει και να υπογράψει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, αυστηρά και μόνο, κατόπιν έγγραφης εντολής του παρόχου, και γενικά να ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες και εντολές του παρόχου.

Να επικοινωνήσει κατόπιν υπόδειξης του παρόχου με την ασφαλιστική εταιρεία............... 

Απώλεια ή βλάβη: Εάν το όχημα υποστεί ζημία - βλάβη ή απώλεια ενόσω διαρκεί η μισθωτική σύμβαση, ο μισθωτής υποχρεούται, ανεξαρτήτως πταίσματός του, να καταβάλει αμέσως στον πάροχο και χωρίς αντίρρηση ποσό ίσο με την αξία των επισκευών του, με βάση την εκτίμηση συνεργείου επισκευών της επιλογής του παρόχου, και σε περίπτωση απώλειας, ποσό ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία πώλησης, πλέον των σχετικών φόρων και του κόστους πινακίδων κυκλοφορίας, ως αποζημίωση για την ολοσχερή απώλεια χρήσης του, εκτός αν τρίτος ευθύνεται αναντίρρητα, οπότε και ο μισθωτής οφείλει να τον υποδείξει. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου μέρους δεν υποβληθούν, η ζημία θα χρεωθεί στον μισθωτή.

Ειδικά σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών οχήματος, από οποιαδήποτε αιτία, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο προκειμένου να αποστείλει εφεδρικά κλειδιά, χωρίς ο μισθωτής να προσπαθήσει να θέσει σε λειτουργία το αυτοκίνητο, ενώ το κόστος νέου κλειδιού βαρύνει το μισθωτή βάσει της σχετικής απόδειξης από την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου που θα εκδώσει τα νέα κλειδιά. Σε περίπτωση που τα κλειδιά μείνουν κλειδωμένα στο όχημα, από οποιαδήποτε αιτία, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια προκειμένου η εκμισθώτρια είτε να αποστείλει δεύτερο εφεδρικό κλειδί, είτε να κανονίσει να πάει κλειδαράς για να ανοίξει το αυτοκίνητο, με το αντίστοιχο κόστος αποστολής κλειδιού ή/και υπηρεσιών κλειδαρά να βαρύνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά το μισθωτή, με βάση τη σχετική απόδειξη.

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρακολουθεί το όχημα και να είναι παρόν κατά τη φόρτισή του και να ενημερώνει άμεσα τον Πάροχο σε περίπτωση οποιουδήποτε  προβλήματος πχ πυρκαγιάς κλπ. Ο Πάροχος δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με  πρόκληση πυρκαγιάς από τη μπαταρία ή τη φόρτιση.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής οχήματος, ο μισθωτής  θα είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει εντός 24 ωρών στον πάροχο και να αναφέρει αυτήν την απώλεια ή κλοπή στην αστυνομία αμέσως μόλις το αντιληφθεί. 

 Εάν το όχημα που απολέσθηκε ή κλάπηκε ανακτηθεί ή αν μέρη του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου απολεσθούν ή κλαπούν ο  πάροχος  θα καθορίσει αυτό το ποσό που ο πελάτης θα οφείλει να του καταβάλει με βάση την κατάσταση του οχήματος και οποιουδήποτε άλλου κόστους.

Εάν αποδειχθεί ότι ο Πελάτης έχει παράσχει λανθασμένες πληροφορίες που βλάπτουν τον Πάροχο,  θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει σε αυτόν επιπλέον χρέωση 100ευρώ, πέραν της οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. 

Εάν το όχημα έχει απομακρυνθεί από τον δήμο ή την αστυνομία, ο μισθωτής θα έχει χρόνο  τριών ημερών  για να παραλάβει το όχημα από την αρμίδια υπηρεσία. Τυχόν έξοδα για την ανάκτηση του ποδηλάτου ή άλλα έξοδα θα καταβληθούν από τον πελάτη

Ο χρήστης οφείλει να φυλάσσει Ποδήλατο ή Μοτοποδήλατο σε εσωτερικούς χώρους όταν δεν χρησιμοποιείται τη νύχτα για να μειώσει την πιθανότητα κλοπής, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένο. 

Ασφαλιστική κάλυψη

Ο πάροχος εισπράττει οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον πάροχο, το αργότερο εντός 24 ωρών από την επέλευσή του, οποιοδήποτε συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, ασχέτως ευθύνης του. Εάν ο πελάτης παραλείψει να γνωστοποιήσει έγκαιρα την επέλευση της εν λόγω περίπτωσης στον πάροχο, η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει, ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται αυτή να απαιτήσει αναγωγικά κατά του μισθωτή οποιοδήποτε ποσό τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει ο πάροχος από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη στο συγκεκριμένο συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, καλύπτοντας επίσης και κάθε άλλη ζημιά την οποία υπέστη ο πάροχος εξαιτίας της εκ του νόμου αντικειμενικής ευθύνης της για το όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα/περιστατικό.

 

Απαλλαγή ευθύνης: ο πάροχος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων της ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρα βίας) ο πάροχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του.  Επίσης, ο πάροχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται με το όχημα ή τυχόν εγκαταλείφθηκαν σε αυτό μετά την παράδοσή του στον πάροχο.

Δικαίωμα υποκατάστασης: Η παρούσα σύμβαση και τα εξ αυτής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις για το μισθωτή είναι στο σύνολό τους ανεκχώρητα, καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο πάροχος δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να τον υποκαθιστά σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παραγγελία, οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο να το γνωστοποιεί στο μισθωτή με σχετική έγγραφη δήλωσή του  προς το μισθωτή.

Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης του παρόχου με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση του με τη συγκατάθεση του πελάτη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας, και προς συμμόρφωση του παρόχου με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις της, όπως η κατάρτιση της  σύμβασης,  η διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του μισθωτή, η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των μερών σχετικά με ελέγχους της τροχαίας, της αστυνομίας και της διοίκησης γενικότερα. Πιθανή περαιτέρω χρήση - επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του πελάτη από τον πάροχο ενδέχεται να εξυπηρετεί σκοπούς προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών του παρόχου, όπως, ενδεικτικά, η αποστολή διαφημίσεων μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με sms, ή με την αποστολή εντύπων σε διεύθυνση του πελάτη, καθώς και "ανάλυσης πελατών" για σκοπούς συλλογικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και κατηγοριοποίησης των πελατών για στοχευμένη γνωστοποίηση - αποστολή διαφημιστικού υλικού καθίσταται δυνατή και επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο υπό τον όρο της αποδοχής των παρόντων όρων από  τον πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, να αιτείται τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλει αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στον πάροχο, ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη , να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ("φορητότητα δεδομένων"), να υποβάλει αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο πελάτης  θα πρέπει να επικοινωνήσεi με τον πάροχο  που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εν προκειμένω καλείται "υπεύθυνος επεξεργασίας" στο .....................

 Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τις λειτουργικότητες που χρησιμοποιεί ο κάθε πελάτης :

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο και εν γένει στοιχεία ταυτότητας, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης, e-mail, φύλο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Στοιχεία παραγγελίας όπως αριθμός και ημερομηνία παραγγελίας, κατάσταση παράδοσης, ποσό παραγγελίας και μεταφορικών εξόδων, πληροφορίες που αφορούν τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή επιστροφή παραγγελίας,
 • Στοιχεία πληρωμής όπως ΙΒΑΝ και ονοματεπώνυμο δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου τυχόν σχετικού αποδεικτικού), ονοματεπώνυμο κατόχου, ημερομηνία λήξης και ψευδωνυμοποιημένος αριθμός τραπεζικής κάρτας (με τη μορφή 123456ΧΧΧΧΧΧ7899).
  Δεν έχουμε πρόσβασησταπλήρη στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας, καθώς εφαρμόζουμε τα ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και κρυπτογράφησης.
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν αναρτάται κάποια αξιολόγηση προϊόντος ή υπηρεσίας όπως σχόλια, εικόνες σου, αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών, αποδείξεων και αριθμού παραγγελίας που μας αποστέλλεις), έρευνες ικανοποίησης, ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές, καθώς και παρατηρήσεις ή προτάσεις σου για να γινόμαστε καλύτεροι (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων κειμένου, ήχου ή/και βίντεο που μας αποστέλλεις).
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων όπως τα cookies και με χρήση του τοπικού χώρου αποθήκευσης, όπως τις αναζητήσεις σου στο FlexThis με τυχόν φίλτρα ή άλλες επιλογές ταξινόμησης/σύγκρισης, τα προϊόντα που προβάλλεις, τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιείς, τις αγορές που πραγματοποιείς στις ιστοσελίδες ορισμένων συνεργαζόμενων καταστημάτων, τεχνικά ζητήματα σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της συσκευής σου, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής που χρησιμοποιείς, αναγνωριστικά διαφήμισης, καθώς και άλλες στατιστικές πληροφορίες γενικά για τους χρήστες μας.
 • Ηχογράφηση φωνής, σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν προηγείται επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης.
 • Στοιχεία απόδειξης των συναλλαγών σου (αποδείξεων, πληρωμών, αποστολών, επιστροφών, ακυρώσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) που πραγματοποιείς μέσω της ιστοσελίδας, σε περιορισμένες περιπτώσεις υπόνοιας απάτης.

Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση συγκεκριμένων περιστατικών που αφορούν ιδίως αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας/του app και που κρίνονται ύποπτα για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κλοπή τραπεζικής κάρτας κλπ.


 

Παραβίαση των όρων μίσθωσης: Σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής παραβιάσει ή αποπειραθεί να παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση του δυνάμει της μίσθωσης, ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδει στον πάροχο δεν είναι ακριβή, ο πάροχος δικαιούται να καταγγείλει την μίσθωση και να αναζητήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που υπέστη εξαιτίας των παραπάνω ανακριβών πληροφοριών/στοιχείων. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης ο πάροχος δικαιούται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Ο μισθωτής δικαιούται να προβεί σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει αυτής. Η μίσθωση δύναται να καταγγελθεί από τον πάροχο σε περίπτωση πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών του μισθωτή, αμφισβήτησης της φερεγγυότητας του όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού, και αναγκαστικής διαχείρισης οποιωνδήποτε περιουσιακών του στοιχείων.

 

Δικαιοδοσία: Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις . Κάθε διαφορά που προκύπτει από την μίσθωση συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία αυτής υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Τυχόν παραβίαση οποιουδήποτε όρου επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται ανωτέρω. Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος.

Ο μισθωτής με την αποδοχή των όρων μίσθωσης στο διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας, δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατονοήσει, συμφωνήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους μίσθωσης που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης και προστασίας του απορρήτου οι και στους όρους του παρόντος.

Γνωστοποιήσεις & ανακοινώσεις: Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με την παρούσα, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις των μερών που αναγράφονται στην εισαγωγή του παρόντος.

Γενικές Συμβουλές Ασφαλείας

Μοιραστείτε το χώρο: Σεβαστείτε τα άτομα γύρω σας αφήνοντας χώρο όταν περνάτε και εάν είστε στο δρόμο, ακολουθήστε τους κανόνες του δρόμου.

Οδηγήστε αμυντικά, υποθέτοντας ότι οι άλλοι δεν σας βλέπουν. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα σήματα χεριών για στροφή και διακοπή.

Διατηρείτε πάντα τα εμπρός και πίσω φώτα αναμμένα ενώ οδηγείτε μετά το ηλιοβασίλεμα καθώς και σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή ενώοδηγείτε εντός υπόγειας σήραγγας

Φορέστε κράνος: Θα πρέπει να ταιριάζει ομοιόμορφα και άνετα και να έχει δύο δάχτυλα χώρου από τα φρύδια σας. Εάν πέσετε και έχετε σοβαρό χτύπημα στο σώμα ή το κεφάλι, επισκεφθείτε έναν γιατρό.

Ξεκινήστε αργά: Εάν δεν έχετε οδηγήσει ποτέ ποδήλατο ή μοτοποδήλατο στο παρελθόν, πάρτε μια αίσθηση για αυτό και βρείτε την ισορροπία σας πριν πάτε να αγωνιστείτε, στην προκυμαία.

Διασκεδάστε: πάνω απ' όλα, απολαύστε να βρίσκεστε έξω και να δοκιμάζετε κάτι νέο.

Τελικές Διατάξεις

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων τους βάσει της μίσθωσης  δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από αυτά.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τους όρους χρήσης μη διστάσετε να αποστείλετε την ερώτησή σας στο info@bflex.io.