Όροι και Προϋποθέσεις

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

 

 1. Ορισμοί

Στους κατωτέρω Γενικούς Όρους και Προυποθέσεις, οι δηλωθέντες όροι θα έχουν την ακόλουθη έννοια:

Συνδρομή: Η συμφωνία μεταξύ της bFlex και τον μισθωτή για τη χρήση του Ποδηλάτου από τον μισθωτή, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ της bFlex και του μισθωτή;
Γενικοί όροι και προυποθέσεις: Αυτοί οι γενικοί όροι και προυποθέσεις της bFlex που εφαρμόζονται σε κάθε συνδρομή;
Ημερομηνία λήξεως: Η ημερομηνία στην οποία η συνδρομή λήγει με την έννοια της ακυρώσεως από τον μισθωτή ως εξηγείται στο άρθρο 6.3;
Ποδήλατο: ποδήλατο διαθέσιμο από την bFlex στον μισθωτή πελάτη υπό τη Συνδρομή για χρήση από τον μισθωτή σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προυποθέσεις.;
Μοτοποδήλατο: (πατινι): Ηλεκτρικό μοτοποδήλατο (πατίνι) διαθέσιμο από την bFlex στον μισθωτή υπό τη Συνδρομή για χρήση από τον μισθωτή σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προυποθέσεις..;
Μισθωτης: οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πραγματοποιεί Συνδρομή με την bFlex;
Αναιτιολόγητο έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 5.4;
bflex Η bFlex εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα επί της οδού Βεϊκου 94-96, 11741, ΑΦΜ 801403704.
Ευελιξια: Όταν η bFlex λύνει ένα πρόβλημα για τον μισθωτή που αγορά την συνδρομή του είτε επιδιορθώνοντας το μισθωμένο αντικείμενο είτε ανταλλάσσοντάς το με άλλο

 

 2. Δυνατότητα Εφαρμογής

  1. Αυτοί οι ΓενικοίΌροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για οποιαδήποτε Συνδρομή μεταξύ της bFlex και του μισθωτή.
  2. Οι συμφωνίες μεταξύ του bFlex και του Μισθωτή που ποικίλλουν απόήσυμπληρώνουν αυτούς τους ΓενικούςΌρους και Προϋποθέσεις θα ισχύουν μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί ρητά γραπτώς μέσω e-mail απόέναν τοπικό διαχειριστή της bFlex.
  3. Όλα τα ποσά που αναφέρονται από την bFlex περιλαμβάνουν φόρους.

 

 2. Συνδρομή

  1. Ο μισθωτής θα έχει ένα ποδήλατο στην διάθεσή του για την διάρκεια της συνδρομής.
  2. Το ποδήλατο προσφέρεται με ένα λουκέτο με ένα κλειδί ή κλειδί-κωδικο
  3. Σύμφωνα με τη συνδρομή, ο μισθωτής δικαιούται δωρεάν ευελιξίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 για περισσότερες λεπτομέρειες). Αυτό θεωρείται ότι σημαίνει:
   • δωρεάν επισκευή ελαττωμάτων στο ποδήλατο που προκαλούνται από φθορά και κανονική χρήση του ποδηλάτου. Παραδείγματα τέτοιων ελαττωμάτων περιλαμβάνουν ένα σκασμένο λάστιχο, μια σπασμένη αλυσίδα ή προστατευτικό αλυσίδας, μια σκισμένη σέλα και σπασμένος φωτισμός.
   • άν είναι απαραίτητο, δωρεάν ανταλλαγή του ποδηλάτου εντός των ορίων τηςπόληςόπου λειτουργεί η bFlex.
  4. bFlex έχειπάνταέναεφεδρικόκλειδίγιατοποδήλατο. Εάν το κλειδί χαθείήκαταστραφεί, ο Μισθωτής πρέπει να ζητήσει ένα νέο κλειδί από η bFlex. Το σχετικόκόστος ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά κλειδί.
  5. Δεν θα επιτρέπεται στον πελάτη να έχει αντίγραφα από το κλειδί ή να έχει περισσότερα από ένα κλειδιά στην κατοχή του, επίσης λόγω του κινδύνου κλοπής. Ένα κλειδί που είχε προηγουμένως αναφερθεί ως απολεσθέν και ανακτηθεί πρέπει να επιστραφεί αμέσως στη bFlex.
  6. Το ποδήλατο μπορεί να περιέχει διαφημίσεις. Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τη bFlex εάν η διαφήμιση έχει υποστεί ζημιά ή εάν μια διαφήμιση εξαφανιστεί εντελώς από το ποδήλατο.

 

 3. Συνθήκες

  1. Ο Μισθωτής κάνει την συνήθη χρήση του Ποδηλάτου και επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή για το Ποδήλατο
  2. Το ποδήλατο προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τον μισθωτή.
  3. Σε περίπτωση κράτησης του ποδηλάτου για σκοπούς delivery ή ενοικίασης, χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ του Μισθωτή, τότε το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα.
  4. Το σκούτερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο. Χωρίς εξαίρεση, δε μπορεί να υπάρχουν δύο άτομα που χρησιμοποιούν το σκούτερ ταυτόχρονα. Εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις υπερβολικής χρήσης, η bFlex διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον συνδρομητή.
  5. Ο Μισθωτής πρέπει να έχει ένα SEPAαριθμόλογαριασμού τραπέζης
  6. Το Ποδήλατο θα παραμείνει για όλο το χρονικό διάστημα ιδιοκτησία της bFlex. Ο μισθωτής δεν θα έχει το δικαίωμα να συστήσει ή να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ασφαλείας ή άλλο δικαίωμα σε σχέση με το Ποδήλατο προς όφελος τρίτου μέρους.
  7. Ο μισθωτής θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
  8. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση αλλαγών στα δεδομένα που είναι γνωστά στη bFlex, όπως μια νέα διεύθυνση, εγκαίρως.
  9. Ο μισθωτής δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στο Ποδήλατο που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκληθούν φθορές στο Ποδήλατο.
  10. Ο ενοικιαστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μπορεί να συνάπτει νομικά δεσμευτικές δικαιοπραξίες για να μπορεί να εγγραφεί σε bFlex. Οι ανήλικοι μπορούν να εγγραφούν υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
  11. Περιοχή Υπηρεσιών: Η bFlex παρέχει τις υπηρεσίας μονάχα στην Αθήνα. Επιτρέπεται στον ενοικιαστή να πάρει το ποδήλατο ή μοτοποδήλατο εκτός Αθηνών, όμως στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες που η bFlex παρέχει, όπως παράδοση, συντήρηση και παραλαβή δεν περιλαμβάνονται στη συνδρομή. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής ή σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης που τυχόν συμβεί, ο Ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να φέρει το ποδήλατο ή  μοτοποδήλατο στην Αθήνα.

 4. Ευελιξια

  1. Η bFlex στοχεύει στο να παρέχει ευελιξία ενός ποδηλάτου εντός 24 ωρών από την επικοινωνία του πελάτη με τη bFlex μέσω τηλεφώνου, μέσω e-mail ή WhatsApp. Η ευελιξία πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού με τον Πελάτη. Αν το ραντεβού λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου , η bFlex στοχεύει στην ευελιξία της συνδρομής εντός 48 ωρών.
  2. Εάν αυτός ο σκοπούμενος χρόνος δεν επιτευχθεί, ο μισθωτής δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή πληρωμή.
  3. Η ευελιξία θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ελαττώματος, απώλειαςήκλοπής του Ποδηλάτου και μόνο εντός των ορίων της πόληςόπου είναι ενεργή η bFlex
  4. Εάν ο μισθωτής ζητήσει άδικα μια ευελιξία (ένα «Αδικαιολόγητο Flex»), η bFlexθα δικαιούται να χρεώσει 15 ευρώ σε χρεώσεις κλήσης.Εάν ο μισθωτής δενεμφανιστεί σε ραντεβού που έγινε για ευελιξία, αυτό θα θεωρηθεί επίσης ωςΑδικαιολόγητο Flex,εκτός από την περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος ή έχει προηγουμένως ενημερώσει με κάθε προσφορο τρόπο την bFlex.
  5. Όταν η bFlex ανταλλάσσει ένα ποδήλατο, ο Μισθωτής θα μεταφέρει το ποδήλατοστη bFlex συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου κλειδιού

 5. Όροι Συνδρομής και Ακύρωσης

  1. Η συνδρομή θα διαρκεί για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας έως ενός μήνα. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η Συνδρομή θα παρατείνεται κάθε φορά αυτόματα για περίοδο ίση με την αρχική Συνδρομή.
  2. Το κόστος της Συνδρομής για την πρώτη μισθωτική περίοδο θα υπολογιστεί αναλογικά με τον αριθμό των ημερών που απομένουν στον αντίστοιχο μήνα με βάση το μηνιαίο αντίτιμο
  3. Η περίοδος ακύρωσης της συνδρομής είναι ένας μήνας. Από την ημέρα παραλαβής της γραπτής ακύρωσης της Συνδρομής από τον μισθωτή από τη bFlex μέσω e-mail, η Συνδρομή θα συνεχιστεί για έναν ακόμη μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι η Συνδρομή λήγει ένα μήνα μετά την ημέρα κατά την οποία η bFlex έλαβε ακύρωση (η «Ημερομηνία λήξης»)
  4. Μετά την ακύρωση της συνδρομής, ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το ποδήλατο και θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα έξοδα της συνδρομής έως την Ημερομηνία Λήξης
  5. Ο πελάτης ενοικίασης πρέπει να παραδώσει το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο και, κατά περίπτωση, το κλειδί στην bFlex την Ημερομηνία Λήξης το αργότερο.
  6. Εάν ο μισθωτής παραδώσει το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο πριν από την ημερομηνία λήξης, αυτό θα τερματίσει όλα τα δικαιώματα του μισθωτή βάσει της συνδρομής, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πελάτη ενοικίου να πληρώσει το πλήρες κόστος συνδρομής μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.
  7. Πριν από την παράδοση του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου στη bFlex, ο μισθωτής μπορεί να ανακαλέσει την ακύρωση ανά πάσα στιγμή και να ενεργοποιήσει εκ νέου τη συνδρομή στέλνονταςένα e-mail στη bFlex
  8. Εάν το Ποδήλατο δεν έχει μεταφερθεί στη bFlex από τον μισθωτή το αργότερο στην Ημερομηνία Λήξης, ο μισθωτής θα οφείλει πρόστιμο 5 ευρώ για κάθε ημέρα έωςότου το Ποδήλατο επιστραφεί στη bFlexή η Συνδρομή επανενεργοποιηθεί, αυτόυπόκειται σε επτά το πολύ ημέρες.
  9. Εάν το Ποδήλατο ή το Μοτοποδήλατο δεν έχει μεταφερθεί στη bFlex εντός επτά ημερών από την Ημερομηνία Λήξης και η Συνδρομή δεν έχει ενεργοποιηθεί ξανά, η bFlex θα αναφέρει κλοπή/ υπεξαίρεση από τον μισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής θα είναι επίσης υποχρεωμένος να αποζημιώσει την bFlex για την απώλεια που υπέστη, η οποία θα καθοριστεί για κάθε τύπο συνδρομής και μπορεί να βρεθεί στον Πίνακα 1, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της bFlex να ζητήσει πλήρη αποζημίωση της απώλειας που υπέστη από αυτήν, στο βαθμό που υπερβαίνει το ποσό της καθορισμένης αποζημίωσης, ανάλογα με τον τύπο της Συνδρομής.
  Τύπος Συνδρομής   Καθορισμένη Αποζημίωση
  Συνδρομή eBike   EUR 900
  Συνδρομή eMoped   EUR 2822
  Συνδρομή eFolding   EUR 670
  Συνδρομή City Bicycle   EUR 220
  Συνδρομή eKick   EUR 380
  Συνδρομή eKick 2   EUR 400
  Συνδρομή Κράνος   EUR 25
  Συνδρομή Βάση Κινητού   EUR 15
  1. Πίνακας 1:Ποσό αποζημίωσης για κάθε τύπο Συνδρομής
  2. Ο ενοικιαστής γνωρίζει ότι το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο μπορεί να ανήκει σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εάν το ποδήλατο ανήκει σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο ενοικιαστής θα υποχρεωθεί, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε να παραδώσει το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (υπόκειται σε αποζημίωση για το υπόλοιπο της περιόδου ενοικίασης) είτε να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης το μελλοντικό ενοίκιο, όπως μπορεί να επιλέξει η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

 7. Κλοπή ή Απώλεια

1.Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του ποδηλάτου, ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη bFlex εντός 24 ωρών, να παραδώσει στη bFlex και, κατά περίπτωση, το κλειδί για το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο, και να αναφέρει αυτήν την απώλεια ή κλοπή στην αστυνομία μαζί με έναν υπάλληλο της bFlex εκτός εάν υπάρχει επείγουσα περίπτωση, οπότε ο Μισθωτής θα μπορεί να το αναφέρει μόνος του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής οφείλει επιπλέον ποσό, το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε τύπο συνδρομής. Η ισχύουσα υπέρβαση για κάθε τύπο συνδρομής περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2. Μετά την ολοκλήρωση της αναφοράς, ο μισθωτής θα λάβει ένα ποδήλατο ή Μοτοποδήλατο αντικατάστασης από την bFlex

Τύπος Συνδρομής Καθορισμένη Αποζημίωση
Συνδρομή eBike EUR 900
Συνδρομή eMoped EUR 2822
Συνδρομή eFolding EUR 670
Συνδρομή City Bicycle EUR 220
Συνδρομή eKick EUR 380
Συνδρομή eKick 2 EUR 400
Συνδρομή Κράνος EUR 25
Συνδρομή Βάση Κινητού EUR 15

2.Πίνακας 2:  Ποσό υπέρβασης για κάθε τύπο Συνδρομής 

  1. Εάν ο μισθωτής δεν αναφέρει καθόλου ή δεν αναφέρει σε εύλογο χρόνο, απώλεια ή κλοπή του Ποδηλάτου ή του Μοτοποδηλάτου, ή εάν ο μισθωτής ενοικίασης δεν μπορεί να παραδώσει το κλειδί ποδηλάτου στη bFlex, ο Πελάτης ενοικίασης οφείλει στην bFlex την αποζημίωση που καθορίζεται στον Πίνακα 1, εκτόςαν εμποδίζεται για λόγο ανωτέρας βίας.
  2. Προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά όπως απώλεια, κλοπή και ζημιά, το ποδήλατο πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένο με την παρεχόμενη κλειδαριά. Όπου είναι δυνατόν, το ποδήλατο πρέπει να ασφαλίζεται σε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας την κλειδαριά.
  3. Εάν το ποδήλατο δεν είναι κλειδωμένο / ασφαλισμένο και προκύψει ένα συμβάν,συμπεριλαμβανομένου βανδαλισμού, απώλειας ή κλοπής, ο μισθωτής θα οφείλει επιπλέον χρέωση αμέλειας. Αυτό το ποσό θα είναι επιπλέον της υπέρβασης και μπορεί να βρεθεί στον Πίνακα 3, ανάλογα με τον τύπο Συνδρομής
Type of Subscription Established deductible
Συνδρομή eBike EUR N/A
Συνδρομή eMoped EUR N/A
Συνδρομή αναδιπλούμενο ηλεκτρικό EUR 90
Συνδρομή ποδήλατο πολης EUR 40
Συνδρομή ηλεκτρικό μοτοποδηλατο (πατινι) N/A
  1. Πίνακας 3:Ποσό επιπλέον χρέωσης για κάθε τύπο Συνδρομής
  2. Εάν ένα ποδήλατο ή ένα μοτοποδήλατο που απολέσθηκε ή κλάπηκε έχει ανακτηθεί κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, ο μισθωτής θα πιστώνεται όχι περισσότερο από το επιπλέον ποσό που θα έχει καταβληθεί. Η bFlex θα καθορίσει αυτό το ποσό με βάση την κατάσταση του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου και οποιουδήποτε άλλου κόστους
  3. Εάν αποδειχθεί ότι ο Πελάτης ενοικίασης έχει παράσχει λανθασμένες πληροφορίες που βλάπτουν την bFlex, η bFlex θα έχει το δικαίωμα να προσθέσει επιπλέον χρέωση 100 ευρώ. Αυτό το ποσό θα είναι επιπλέον του ποσού υπέρβασηςκαι τυχόν επιπλέον χρεώσεων αμέλειας.
  4. Αν μέρη του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου απολεσθούν ή κλαπούν, η bFlexθα έχει το δικαίωμα να το χρεώσει στον μισθωτή έως το ποσό της υπέρβασης το πολύ. Τιμοκατάλογος των τμημάτων κάθε τύπου ποδηλάτου ή μοτοποδηλάτου και Συνδρομής μπορεί να ζητηθείαπό την bFlex.
  5. Εάν το ποδήλατο έχει απομακρυνθεί από τον δήμο, ο μισθωτής θα έχει χρόνο τριών ημερών για να παραλάβει το ποδήλατο από την αποθήκη ποδηλάτων του δήμου. Τυχόν έξοδα για την ανάκτηση του ποδηλάτου ή άλλα έξοδα θα καταβληθούναπό τον μισθωτή. Εάν το ποδήλατο απομακρυνθεί από τον δήμο, αυτό θα θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη ευελιξία . Αφού το ποδήλατο είναι διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης για τουλάχιστον τρεις ημέρες, η bFlex θα παραλάβει το ποδήλατο και θα επικοινωνήσει με τον μισθωτή για να παραδώσει ένα νέο ποδήλατο. Η bFlex θα έχει το δικαίωμα να χρεώνει έξοδα στον πελάτη, όπως τυχόν έξοδα ανάκτησης του ποδηλάτου και τα έξοδα μιας ενός αδικαιολόγητης ευελιξίας.
  6. Ο Μισθωτής θα φυλάσσει το Ποδήλατο ή το Μοτοποδήλατο σε εσωτερικούς χώρους όταν δεν χρησιμοποιείται τη νύχτα για να μειώσει την πιθανότητα κλοπής.

 

 8. Zημιά

 1. Ο μισθωτής θα αναφέρει στη bFlex ζημιά στο ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο πουπροκαλείται από βανδαλισμούς εντός 24 ωρών
 2. Σε περίπτωση ζημιάς και φθοράς στο Ποδήλατο εκτός από αυτή που μπορεί να αναμένεται από την συνήθη χρήση, όπως κατά την κρίση της bFlex, η bFlex διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει τα σχετικά έξοδα από τον Μισθωτή
 3. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε από υπαίτιο σφάλμα ή σφάλμα τρίτου μέρους, ο Μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην bFlexτα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του τρίτου μέρους, καθώς και ένα σκίτσο της σκηνής υπογεγραμμένο για έγκριση και από τα δύο μέρη. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου μέρους δεν υποβληθούν, η ζημία θα χρεωθεί στον μισθωτή.

 

 9. Πληρωμές

 1. Όταν πραγματοποιείτε μια συνδρομή, ο Μισθωτής θα είναι επίσης υποχρεωμένος να δώσει εντολή άμεσης χρέωσης για να χρεώνεται το μηνιαίο κόστος συνδρομής και άλλα οφειλόμενα έξοδα στον δηλωμένο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Σε περίπτωση επιπρόσθετων ποσών που χρεώνονται, όπως η υπέρβαση και οι επιπλέον χρεώσεις, η bFlex θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει πρώτα την πληρωμή της πριν από την παροχή νέου ποδηλάτου ή μοτοποδηλάτου στον μισθωτή.
 3. Εάν ο πελάτης ενοικίασης υποδείξει ότι οι πρόσθετες πληρωμές(υπερβάσεις - προσαυξήσεις) θα πληρωθούν και αυτό δε συμβεί, ο πελάτης θα πληρώσει το πρόστιμο των 5 ευρώ/ημέρα μέχρι να εξαντληθεί το υπόλοιπo που οφείλει.
 4. Εάν τα έξοδα συνδρομής ή άλλα έξοδα δεν μπορούν να χρεωθούν ή λανθασμένα αντιλογιστούν, ο μισθωτής είναι υπερήμερος βάσει της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής θα λάβει μια απαίτηση να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό εντός δεκατεσσάρων ημερών. Η bFlex μπορεί να προσλάβει μια υπηρεσία είσπραξης εάν το οφειλόμενο ποσό δεν έχει πληρωθεί εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών. Όλα τα πρόσθετα διοικητικά έξοδα και τα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης θα καταβάλλονται από τον μισθωτή.

 

 10. Παράδοση ενός παλαιού ποδηλάτου

 1. Κατά την έναρξη της συνδρομής, ο μισθωτής πμπορεί να παραδώσει το παλιό του ποδήλατο σε αντάλλαγμα για αποζημίωση με τη μορφή έκπτωσης στη συνδρομή.
 2. Η έκπτωση θα καθοριστεί για κάθε μεμονωμένο ποδήλατο και πρέπει να εγκριθεί τόσο από τον μισθωτή όσο και από την bFlex. Η bFlex δεν θα λάβει την κατοχή του ποδηλάτου εάν ο Μισθωτής και η bFlex δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το ποσό της αποζημίωσης.
 3. Εάν ένας μισθωτής θέλει εκ προθέσεως να παραδώσει ένα ποδήλατο που δεν ανήκει στον μισθωτή, η συνδρομή θα τερματιστεί αμέσως και θα ειδοποιηθεί η αστυνομία.

 

 11. Ευθύνη

 1. Εάν ο μισθωτής ς θέσει σε χρήση ένα ποδήλατο ή μοτοποδήλατο, αυτό θα ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι λειτουργεί σωστά και δεν παρουσιάζει ελαττώματα
 2. Εάν ο πελάτης αμφιβάλλει για την ασφάλεια του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την bFlex.
 3. Ο μισθωτής χρησιμοποιεί το ποδήλατο ή το μοτοποδήλατο με δική τους ευθύνη.
 4. Η bFlex δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που υπέστη ο μισθωτής ως αποτέλεσμα της χρήσης του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου, εκτός από την περίπτωση υπαίτιας συμπεριφοράς ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της bFlex.
 5. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την γνωστοποίηση τυχόν ελαττωμάτων και / ή ζημιών στο Ποδήλατο εγκαίρως.

 

 12. Αλλαγή

 1. Η bFlex διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το κόστος μιας Συνδρομής. Οι αλλαγές θα κοινοποιηθούν στον μισθωτή μέσω e-mail τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος

Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο www.bflex.gr και μέσω e-mail στον Μισθωτή

Η bFlex θα έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μεταφέρει τις αξιώσεις της έναντι του Μισθωτή, οποιασδήποτε φύσης, σε τρίτους και αφού ενημερωθεί για αυτό ο μισθωτής.

 1. Ο Πελάτης ενοικίασης μπορεί να μετατρέψει τη Συνδρομή σε μια πιο ακριβή Συνδρομή χωρίς χρέωση, οπότε η bFlex θα κλείσει ραντεβού και θα κανονίσει την ανταλλαγή του Ποδηλάτου ή του Μοτοποδηλάτου με ένα Ποδήλατο ή Μοτοποδήλατοπου είναι σύμφωνο με τη νέα Συνδρομή.

 

 13. Παράβαση πλήρων υποχρεώσεων

 1. Η bFlex θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συνδρομή με άμεσο αποτέλεσμα, είτε εν όλω ή εν μέρει, ή να ακυρώσει τη Συνδρομή μέσω γραπτής ειδοποίησης στον Μισθωτή εάν:
   • ο Μισθωτής Πελάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συνδρομής.;
   • ο Μισθωτής υποβάλλει αίτηση για προσωρινή ή οριστική αναστολή πληρωμών ή του επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αναστολή πληρωμών
   • υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης ή εκκαθάρισης για τον Μισθωτή ή εάν τεθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση;
   • Ο Μισθωτής τίθεται υπό κηδεμονία ή του επιτρέπεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χρεών για φυσικά πρόσωπα (π.χ. Ν. 3869/2010);
   • Ο Μισθωτής, κατά τη γνώμη της bFlex, κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας που προσφέρει η bFlex.
   • ο μισθωτής παρέχει σκόπιμα λανθασμένες πληροφορίες στην bFlex ή;
   • ο Μισθωτής διαφορετικά δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται ικανός να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνδρομή.
 1. Ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τη Συνδρομή εάν η bFlexέχει επανειλημμένα ή / και σοβαρά αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που περιγράφονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 14. Ιδιωτικότητα

 1. Η bFlex θεωρεί σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τοπώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξηγείται στη Δήλωση της ιδιωτικής ζωής. Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να απευθύνονται στο info@bflex.gr.2. Κατά την παράδοση, η bFlex διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε μορφή ταυτότητας κατά την παράδοση του ποδηλάτου ή του σκούτερ. Ειδικά σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Ο αριθμός ταυτότητας μπορεί να σημειωθεί και να διατηρηθεί από την bFlex μέχρι να ακυρωθεί η συνδρομή και να επιστραφεί το ποδήλατο ή το σκούτερ στη bFlex

 

 15. Εφαρμόσιμος νόμος. Διαφορές

1.Η ελληνική νομοθεσία ισχύει αποκλειστικά για τη Συνδρομή και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

2.Όλες οι διαφορές που προκύπτουν απόή συνδέονται με τη Συνδρομή θα υποβάλλονται μόνο στο αρμόδιο δικαστήριο της Αθήνας.

 

 

 16. Πρόσθετες Υπηρεσίες , μερική κάλυψη

 1. Με την απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών της bFlex, μερική κάλυψη, ο Μισθωτής μειώνει το εκπιπτώμενο σε περίπτωση κλοπής ή ολικής απώλειας του ποδηλάτου ή του μοτοποδηλάτου όπως φαίνεται στο σημείο 7.
 2. Σε περίπτωση κλοπής ή ολικής απώλειας του Ποδηλάτου ή του Μοτοποδηλάτου, ο πελάτης θα πρέπει να παράσχει ένα αντίγραφο της κατατεθείσας αστυνομικής αναφοράς σχετικά με το σχετικό περιστατικό και να πληρώσει στην bFlex την έκπτωση όπως φαίνεται στον πίνακα 4. Σύμφωνα με αυτούς τους όρους, η bFlex θα παρέχει ένα νέο Ποδήλατο ή Μοτοποδήλατο στον Μισθωτή για νααντικαταστήσει αυτό που έχει κλαπεί ή απωλεσθεί για το υπόλοιπο της περιόδουσύμβασης ενοικίασης.
 3. Η πρόσθετη μηνιαία χρέωση θα προστεθεί στο μηνιαίο κόστος συνδρομήςόπως περιγράφεται στο σημείο 9.

 

Τύπος Συνδρομής Καθορισμένη Αποζημίωση Μειωμένη Αποζημίωση Πρόσθετη μηνιαία χρέωση
Συνδρομή City Bicycle EUR 220 EUR 186 EUR 4
Συνδρομή eBike EUR 900 EUR 650 EUR 10
Συνδρομή eMoped EUR 2822 EUR 1800 EUR 30
Συνδρομή E-Kick Scooter EUR 380 EUR 280 EUR 7
Συνδρομή Folding Electric EUR 670 EUR 402 EUR 7
Συνδρομή eKick 2 EUR 400 EUR 300 EUR 7
Συνδρομή Κράνος EUR 25
Συνδρομή Βάση Κινητού EUR 15

Πίνακας 4:Ποσό υπέρβασης για κάθε τύπο συνδρομής σε περίπτωση που έχει ληφθεί η πρόσθετη υπηρεσία. Επίσης, το επιπλέον μηνιαίο τέλος ανά συνδρομή που απαιτείται για την απόκτηση της πρόσθετης υπηρεσίας.

 • το μειωμένο εκπιπτώμενο ισχύει μόνο όταν επιλέγεται η πρόσθετη μηνιαία χρέωση κατά την κατάρτιση της συνδρομής
 • Όλες οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ

 17. Γενικές Συμβουλές Ασφαλείας

 1. Μοιραστείτε το χώρο: Σεβαστείτε τα άτομα γύρω σας αφήνοντας χώρο όταν περνάτε και εάν είστε στο δρόμο, ακολουθήστε τους κανόνες του δρόμου.
 2. Οδηγήστε αμυντικά, υποθέτοντας ότι οι άλλοι δεν σας βλέπουν. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα σήματα χεριών για στροφή και διακοπή.
 3. Διατηρείτε πάντα τα εμπρός και πίσω φώτα αναμμένα ενώ οδηγείτε μετά το ηλιοβασίλεμα καθώς και σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή ενώοδηγείτε εντός υπόγειας σήραγγας
 4. Φορέστε κράνος: Θα πρέπει να ταιριάζει ομοιόμορφα και άνετα και να έχει δύο δάχτυλα χώρου από τα φρύδια σας. Εάν πέσετε και έχετε σοβαρό χτύπημα στο σώμα ή το κεφάλι, επισκεφθείτε έναν γιατρό.
 5. Ξεκινήστε αργά: Εάν δεν έχετε οδηγήσει ποτέ ποδήλατο ή μοτοποδήλατο στο παρελθόν, πάρτε μια αίσθηση για αυτό και βρείτε την ισορροπία σας πριν πάτε να αγωνιστείτε, στην προκυμαία.
 6. Διασκεδάστε: πάνω απ 'όλα, απολαύστε να βρίσκεστε έξω και να δοκιμάζετε κάτι νέο.

18. Ασφάλιση

1. Μόνο η συνδρομή eMoped συνοδεύεται από ασφάλεια.
2. Η bFlex συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για το eMoped, η οποία ασφαλίζει τη χρήση του οχήματος από τον ενοικιαζόμενο Πελάτη. Ισχύουν οι γενικοί όροι για την ασφάλιση του εκάστοτε ασφαλιστή.
3. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει ζημιές σε οχήματα τρίτων ή περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα, περιορισμένη από τα αντίστοιχα ποσά κάλυψης.
4. Η ασφάλιση δεν καλύπτει δικές σας ζημιές, κλοπές ή άλλες.

19. Αδεια οδήγησης

1. Μόνο το eMoped απαιτεί άδεια οδήγησης.
2. Ο Μισθωτής πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 ετών.
3. Ο Μισθωτής πρέπει να έχει την άδεια οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες.
4. Γίνονται δεκτές οι άδειες οδήγησης ΑΜ, Α1, Α2 και Α.
5. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, ένας σύνδεσμος θα αποσταλεί στον Μισθωτή όπου μπορεί να ανεβάσει την άδεια οδήγησής του. Πρέπει να είναι καθαρό το σκανάρισμα.
6. Κατά την παράδοση του eMoped, πρέπει να επιδεικνύεται η άδεια οδήγησης.
7. Εάν η άδεια οδήγησης δεν είναι έγκυρη ή εάν ο Ενοικιαζόμενος Πελάτης δεν πληροί κανέναν από τους άλλους όρους που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, η κράτηση θα ακυρωθεί με το τέλος κράτησης ως ποινή.

20. Παρακολούθηση GPS

Το eMoped έχει GPS tracking εγκατεστημένο μέσα στο όχημα. Τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, θα επιτρέψει στη bFlex να παρακολουθεί το όχημα σε περίπτωση κλοπής.