ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με άλλα λόγια οι κανόνες, για τη χρήση και την περιήγηση στον ιστότοπό μας και οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.bflex.io (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») από την εταιρεία FlexThis IKE (εφ’ εξής «Εταιρεία» ή «FlexThis») με ΑΦΜ 802391110. Η FlexThis είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία www.bflex.io, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της στο διαδίκτυο, η οποία αποτελεί μία μηχανή αναζήτησης και μέσω της οποίας παρέχονται πάσης φύσεως υπηρεσίες ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και οχημάτων μέσω του δικού της συστήματος αναζήτησης και κρατήσεων που κατέχει και διαχειρίζεται. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να περιλαμβάνουν την μίσθωση, πώληση, συνδρομή χρήσης αυτοκινήτων, ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων ή άλλων οχημάτων, την αγορά ενοικίαση εξοπλισμού και αξεσουάρ αυτοκινήτου, ποδηλάτου ή μοτοποδηλάτου(πχ. κλειδαριές, φώτα, ελαστικά, innertubes, αντικείμενα συντήρησης και καθαρισμού, φορτιστές κ.λπ.), υπηρεσίες παράδοσης και αποστολής και την εν γένει παροχή υπηρεσιών επισκευής ( π.χ. επισκευή ελαττωμάτων στο ποδήλατο που προκαλούνται από φθορά και κανονική χρήση του ποδηλάτου, παραδείγματα τέτοιων ελαττωμάτων περιλαμβάνουν ένα σκασμένο λάστιχο, μια σπασμένη αλυσίδα ή προστατευτικό αλυσίδας, μια σκισμένη σέλα και σπασμένος φωτισμός, αν είναι απαραίτητο, δωρεάν ανταλλαγή του ποδηλάτου εντός των ορίων της πόλης όπου λειτουργεί η Εταιρεία σε περίπτωση που καλύπτεται αυτή η υπηρεσία από το πακέτο συνδρομής που έχει επιλέξει ο πελάτης). Η διαδικτυακή αυτή σελίδα παρουσιάζει τα προϊόντα ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων που διαθέτουν ποδήλατα και μοτοποδήλατα και ταξινομεί αυτά ανά κατηγορία, τιμή, είδος προϊόντος και σημείου πώλησης. Η FlexThis λειτουργεί μόνο ως μεσάζοντας. Ως Προμηθευτης του site μας νοείται ο εγγεγραμμένος πάροχος των υπηρεσιών μας. Η εγγραφή ως προμηθευτή/ παρόχου  και η γενική χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων που ορίζονται στο παρόν, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από τον προμηθευτή με μόνη την εγγραφή του. Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Επομένως, εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης όπως περιγράφονται στο παρόν, θα πρέπει να διακόψετε κάθε σχετική περιήγηση/χρήση/εγγραφή ως προμηθευτή / παρόχου.

 Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, έργου  ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

Ως προμηθευτής / πάροχος δύναται να εγγραφεί οποιοσδήποτε διαθέτει σχετικά προϊόντα και  επιθυμεί να συνεργαστεί με την FlexThis και να διαθέσει τα προϊόντα του μέσω της διαδικτυακή σελίδας της FlexThis, η οποία θα λειτουργεί ως μεσάζοντας του παρόχου και του τελικού αποδέκτη.

Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 1

Η παρεχόμενη υπηρεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να εκχωρήσει ούτε να μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της FlexThis.

Η FlexThis δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Πάροχο με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησής της στον Πάροχο. Η καταγγελία της αφενός συμβαλλόμενης παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την επομένη της κοινοποίησής της στον Πάροχο είτε: α) εφ’όσον επιβάλλεται από το νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου ή κανονιστική διάταξη είτε β) σε περίπτωση επανειλημμένης εκ μέρους του Παρόχου παραβίασης των όρων της παρούσας Σύμβασης.

O Πάροχος δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην FlexThis. Ισχύουν αναλογικά οι όροι της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2

Ο πάροχος/προμηθευτής  επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τις κατηγορίες και τα προϊόντα για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών εφόσον αυτά συμπίπτουν με το πεδίο δράσης της FlexThis. Η FlexThis συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση του συνόλου ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών του  παρόχου και συμφωνεί να εκθέσει αυτά στην Ιστοσελίδα της.

 Ο Πάροχος παρέχει μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης των πληροφοριών και των φωτογραφιών που παρέχονται στη FlexThis για τα προβαλλόμενα προϊόντα που ο πάροχος εμπορεύεται. Ο πάροχος διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Ο πάροχος οφείλει να κρατάει ενήμερη τη FlexThis για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η FlexThis δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του παρόχου.

Η FlexThis αναλαμβάνει τη λήψη παραγγελίας από τον Χρήστη για προϊόντα του παρόχου που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας, τη λήψη της εγγύησης και την προώθηση της παραγγελίας στον πάροχο .

Ως στοιχεία της παραγγελίας που προωθούνται, κατά την προηγούµενη παράγραφο, νοούνται: α. ο κωδικός παραγγελίας β. ο κωδικός προϊόντος, γ. ο τίτλος του προϊόντος, δ. η φωτογραφία του προϊόντος, ε. η τιµή µονάδας του κάθε προϊόντος που περιλαµβάνεται στην παραγγελία, στ. η ποσότητα προϊόντων που παραγγέλθηκε από τον Χρήστη, ζ. το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, τηλέφωνο και το email που έχει δηλωθεί από τον Χρήστη και η. τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις του Χρήστη σχετικά µε το προϊόν ή τα προϊόντα που παρήγγειλε.

Ο πάροχος ενηµερώνει τη FlexThis για την αποδοχή της παραγγελίας εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, ήτοι εντός ….. ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. Ʃε περίπτωση µη αποδοχής αυτής ή µετά την πάροδο του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η παραγγελία θεωρείται ακυρωµένη.

Ο πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή και συσκευασία της κάθε παραγγελίας. Εάν έχει επιλέξει τη σχετική υπηρεσία παράδοσης από τη FlexThis, τότε οφείλει να την ειδοποιήσει, ότι η παραγγελία είναι έτοιµη για αποστολή. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος οφείλει να εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, το οποίο αποστέλλει με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο, το αργότερο έως την αποστολή της παραγγελίας, στον Χρήστη . Ο πάροχος δύναται να επιλέξει εάν θα παραδώσει τα προιόντα ο ίδιος ή εάν θα αναθέτει στη FlexThis να του παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Αν ο πάροχος  υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε και σε περίπτωση που αυτή δεν εκτελεστεί, ο πάροχος φέρει κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν εκτελέσει εμπρόθεσμα έστω και μια παραγγελία η FlexThis δικαιούται να καταγγείλει την συμφωνία και να διακόψει άμεσα κάθε συνεργασία με την πάροχο. 

Η FlexThis δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωμένες παραγγελίες σε τρίτο Αποδέκτη, κατά την απόλυτη κρίση της.

Ο πάροχος δύναται να  χρεώνει µεταφορικά ή άλλα έξοδα επί του τελικού ποσού στο οποίο ανέρχεται το σύνολο της παραγγελίας.

Εάν ο πάροχος έχει επιλέξει η παράδοση της παραγγελία να γίνει από τη FlexThis, εκείνη αναλαμβάνει να παραλαμβάνει τα προιόντα από την πάροχο και να τα παραδίδει στον πελάτη. Προς τούτο η FlexThis θα δικαιούται αμοιβής που θα εξειδικεύεται στον σχετικό τιμοκατάλογο.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά του Χρήστη εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της παραγγελίας, η FlexThis αναλαμβάνει την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από τον Χρήστη και την αποστολή τους στην πάροχο εταιρεία, εάν έχει επιλεγεί από τον πάροχο η σχετική υπηρεσία παράδοσης από τη FlexThis.

Εάν η υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος οφείλεται σε λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας από πλευράς του παρόχου, ο τελευταίος χρεώνεται με το κόστος της αντικατάστασης του προϊόντος καθώς και των μεταφορικών εξόδων αποστολής του προϊόντος προς το Χρήστη. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων εκτελέσεων παραγγελιών από πλευράς του παρόχου και κατόπιν διενέργειας ελέγχου εκ μέρους της FlexThis αναφορικά με το λόγο επιστροφής του προϊόντος η FlexThis δικαιούται, κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει αζημίως προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας που παρέχεται με την παρούσα συμφωνία.

Η FlexThis δύναται επίσης να αναλάβει για λογαριασμό του παρόχου την  συντήρηση και επισκευή των οχημάτων για τα οποία θα λαμβάνει από τον πάροχο τα πλήρη έξοδα καθώς και την αμοιβή που αναφέρεται στο σχετικό τιμοκατάλογο, εάν ο πάροχος επιλέξει αυτή την υπηρεσία.

Η FlexThis παρέχει επίσης στην πάροχο τη δυνατότητα διαφήμισης στην ιστοσελίδα της, με αντίτιμο το στον σχετικό τιμοκατάλογο αναγραφόμενο.

Άρθρο 3

Η FlexThis καταβάλλει στον πάροχο, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, εντός  δεκατεσσάρων (14) ημερών  από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων την αμοιβή της για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο χρήστη και έχουν εξοφληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας ή μέσω αντικαταβολής.

Το καταβαλλόμενο ποσό διαμορφώνεται από την τελική τιμή του κάθε προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αφαιρουμένης της αμοιβής της FlexThis για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η αμοιβή για μερικότερες παραγγελίες που αποτελούν υποσύνολα κύριας παραγγελίας καταβάλλεται στον πάροχο μετά την εξόφληση του συνόλου των μερικότερων παραγγελιών της κύριας παραγγελίας.

Για την παροχή της υπηρεσίας ο πάροχος καταβάλει αρχικό τέλος εγγραφής στην FlexThis, ως αναφέρεται στον συνημμένο τιμοκατάλογο πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. , καταβάλλει δε και την αμοιβή διαφήμισης αν έχει επιλέξει αυτή την υπηρεσία. Η πληρωμή για την εγγραφή και για την διαφήμιση καταβάλλεται ηλεκτρονικά με την εγγραφή ή την επιλογή της σχετική υπηρεσίας διαφήμισης αντίστοιχα. 

 Η συμφωνηθείσα αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών από τη FlexThis ισούται με την προμήθεια πώλησης ανά παραγγελία και ανά παρεχόμενη υπηρεσία,  όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Η προμήθεια πώλησης είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντων της παραγγελίας και υπολογίζεται ανά παραγγελία και ανά προϊόν. Η συμφωνηθείσα προμήθεια υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα κατά την χρονική στιγμή της αποδοχής της παραγγελίας προμήθεια και το ύψος της ανά κατηγορία προϊόντων και ανάλογα με τις υπηρεσίες που η FlexThis έχει παράσχει.

Συμφωνείται ότι η FlexThis δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο τιμοκατάλογο ανά εξάμηνο ή και συντομότερα σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι καταβολές στον πάροχο, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην FlexThis, στα πλαίσια των κανόνων δέουσας επιμέλειας, έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του παρόχου, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η FlexThis διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας εάν ο πάροχος δεν προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων ή παρέχει ελλιπή ή ανακριβή έγγραφα.

Όλες οι καταβολές από την FlexThis στον πάροχο, που αναφέρονται στο παρόν γίνονται μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος.

Άρθρο 4

Ο πάροχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως:

  1. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του παρόχου αποστολή στην FlexThis για προβολή μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα μη λειτουργικά, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
  2. Απέχει από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
  3. Απέχει από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία.
  4. Απέχει από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  5. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από τον ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα εμπορικά σήματα.
  6. Φροντίζει τα προιόντα που διαθέτει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και αδειοδοτήσεις (πχ άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ)

Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην FlexThis η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η FlexThis δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον πάροχο υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την FlexThis διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασής τους.

Άρθρο 6

Η FlexThis διαμεσολαβεί μεταξύ του παρόχου και του Χρήστη. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ παρόχου και Χρήστη, ο πάροχος απαλλάσσει την FlexThis από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής της αφενός συμβαλλόμενη εταιρείας ήτοι την διαμεσολάβηση μεταξύ του παρόχου και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης ή συνδρομής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φυσικά ελλείμματα κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εμπορευμάτων, θα θεωρούνται ως υπαιτιότητα και καταλογίζονται ως ευθύνη του παρόχου.

Άρθρο 7

  1. O Πάροχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της FlexThis.
  2. Ο Πάροχος δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών. Ο πάροχος αποδέχεται ότι η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράψει τυχόν απάντηση του παρόχου επί των αρνητικών αξιολογήσεων, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτής, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας παράλληλα τον πάροχο για τη διαγραφή της, ή/και να επικοινωνήσει με τον πάροχο προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αλλαγή και αναδιαμόρφωση του κειμένου της απάντησης για την δημοσιοποίηση του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, επισημαίνοντας παράλληλα τα επίμαχα σημεία του.
  3. Σε περίπτωση που η FlexThis γίνει κατ’ επανάληψη αποδέκτης αρνητικών αξιολογήσεων για τον πάροχο ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον πάροχο και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, η FlexThis έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την σύμβαση συνεργασίας αρνούμενη προς τον πάροχο την συμφωνηθείσα υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, καταστημάτων.
  4. Ο πάροχος υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρονται η απευθείας επικοινωνία του παρόχου με τον Χρήστη. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της FlexThis να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον πάροχο υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την σύμβαση συνεργασίας.

Άρθρο 8

  Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της FlexThis, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η FlexThis ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο πάροχος εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο πάροχος δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της συνεργασίας.

Άρθρο 9

   Ο προμηθευτής/πάροχος  μπορεί να επιλέξει να ζητήσει εγγύηση ασφαλείας από τον χρήστη για συναλλαγές που εμπίπτουν στις κατηγορίες ενοικίασης και συνδρομής. Η εγγύηση εισπράττεται από την FlexThis, την οποία διατηρεί μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή επιστροφής του προϊόντος.  Σε περίπτωση που ο χρήστης/ πελάτης έχει τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους συναλλαγών, και επιστρέψει στο προιόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, επιστρέφεται σε αυτόν το πλήρες ποσό της εγγύησης άτοκο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  ο χρήστης/ πελάτης δεν έχει τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους συναλλαγών ή δεν επιστρέψει το προιόν ή επιστρέψει το προιόν κατεστραμμένο ή ελλαττωματικό , τότε από το ποσό της εγγύησης παρακρατείται το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προιόντος και αποδίδεται στον πάροχο και το τυχόν υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στον χρήστη / πελάτη. Σε περίπτωση που η αξία της ζημίας / βλάβης υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης ο πελάτης θα οφείλει να πληρώσει το επιπλέον ποσό εντός της ημέρας από την όχλησή του. 

Ο πάροχος φέρει το βάρος  να αποδείξει ότι του παραδόθηκε το όχημα  με βλάβες ή ζημίες. Ο πάροχος οφείλει να φωτογραφίζει το όχημα κατά την παράδοσή του,  για να αποδεικνύεται η κατάστασή του. Εάν ο πάροχος διαπιστώσει φθορές ή βλάβες κατά την επιστροφή του οχήματος, τότε οφείλει να λαμβάνει φωτογραφίες αυτών και ανάλογα με τις βλάβες ή ζημίες θα παρακρατείται μέρος ή το σύνολο της εγγύησης και θα αποδίδεται στον πάροχο. Εάν δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό ή αυτό είναι μη ευκρινές τούτο είναι υπέρ του πελάτη και επιστρέφεται σε αυτόν το ποσό της εγγύησης .  Σε περίπτωση  που το όχημα απωλεσθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, τότε αρκεί η προσκόμιση της δήλωσης στην αστυνομία για να παρακρατηθεί το ποσό της εγγύησης υπέρ του παρόχου.

Για τη διαδικασία εισπράξεως και αποδόσεων  της εγγύησης, η FlexThis  χρεώνει ένα τέλος όπως φαίνεται στον σχετικό τιμοκατάλογο .

Άρθρο 10

Ο προμηθευτής/πάροχος  μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιεί τους όρους που η FlexThis προτείνει ανά κατηγορία συναλλαγής ή να εισάγει δικούς του. Εάν ο πάροχος δεν εισάγει δικούς του όρους, θεωρείται ότι υιοθετεί τους όρους που προτείνει η FlexThis και ισχύουν αυτοί. Ρητά συμφωνείται ότι η FlexThis δε φέρει καμία ευθύνη για τους προτεινόμενους όρους και για τυχόν διαφορές που προκύψουν από αυτούς και κάθε πάροχος οφείλει να τους μελετήσει και να τους ελέγξει, ενώ με την αποδοχή του παρόντος, θεωρείται ότι αυτός ο έλεγχος από τον πάροχο έχει γίνει.  


Άρθρο 11

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας ή κλοπής ή απώλειας αντικειμένου από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης του Προμηθευτή.

 

Παράρτημα 1

 

Προμήθειες Χρεώνονται από την FlexThis:

 

Κατηγορία Ενοικιάσεις: 15%

Κατηγορία Συνδρομή: 15%

Κατηγορία Αγορά: 7,5%

Κατηγορία Αξεσουάρ: 7,5%

Εγγυητική Κατάθεση: 3%